FINANSIERING OCH ADVOKATFIRMANS ANSVAR

Advokatfirman Alnashi kan erbjuda dig det du söker.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring med rättsskydd, eller behöver juristhjälp i ett ärende som inte omfattas av rättsskydd – kan du istället ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp är en skyddslagstiftning som kommit till för att alla människor ska ha möjlighet att få juridisk hjälp om man hamnar i en tvist. Rättshjälpslagen och möjligheten till rättshjälp finns alltså till för att det inte ska vara bara de som har råd som ska få juridisk hjälp eller att den som har råd ska kunna vinna sina juridiska tvister.

Ansökan lämnas och i regel omfattar hjälpen 100 timmars juridiskt arbete och i vissa fall även kostnader för bevisning och ersättning till sakkunniga. I vissa fall kan det beviljas fler timmar. I andra fall inte. För att kunna få rättshjälp är en förutsättning att man har haft en till två timmars rådgivning enligt rättshjälpslagen hos en advokat. Du får då möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Rådgivningen är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att du ska kunna söka och beviljas rättshjälp.

Kostnaden är 1.755 kr i timmen för år 2020, och det är också den timtaxan som debiteras under tvisten om rättshjälp beviljas. Beroende på dina inkomster och tillgångar beslutas det vilken procentsats som du själv ska betala till din advokat. Resterande del av arvodet betalas av staten genom rättshjälpsmyndigheten. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp, och vid behov nedsättning av rådgivningsavgiften. Har du frågor om rättshjälp är du välkommen att höra av dig till oss!

Rättsskydd

Det flesta hemförsäkringsbolag erbjuder möjlighet till rättsskydd. Rättsskyddet täcker delar av kostnaderna för juridisk hjälp, i nivå upp till taxan för statlig rättshjälp, efter avdrag för bland annat självrisk, vanligtvis 20 %. Det varierar mellan de olika försäkringsbolagen hur generösa de är i fråga om rättsskydd. Det vanliga bland de större försäkringsbolagen är att rättsskyddet får tas i anspråk endast för vissa typer av tvister och mot vissa typer av motparter.

Om din motpart är en person du tidigare har varit gift med, eller sammanbott med, kan tvisten vara helt undantagen i försäkringen. De flesta bolag erbjuder rättsskydd i tvister som rör barn, såsom mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn. I vårdnadstvister, eller andra tvister om barn, kan bolagen bevilja rättsskydd efter en viss tid även om motparten är en tidigare make/maka/sambo. I vårdnadsmål är det väldigt vanligt att försäkringsbolagen då ställer krav på att tvisten ska ha uppstått tidigast ett år efter separationen.

Ett annat villkor som brukar uppställas för att rättsskyddet i hemförsäkringen ska få tas i anspråk är att du som försäkringstagare ska ha haft hemförsäkring i minst två år i följd. Även andra typer av försäkringar än hemförsäkringar kan innehålla rättsskydd, till exempel fackliga försäkringar. Kan du inte använda en försäkring kan du i vissa fall istället beviljas statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att veta hur du ska gå till väga för att få rättsskydd.

PRIVAT – Saknar du förutsättningar till rättshjälp eller till ett aktiverbart rättsskydd är du välkommen att kontakta oss för att få närmare information om eventuella kostnader och betalningsrutiner för ditt specifika ärende.

För närmare information om allmänna villkor för Advokatfirman Alnashis advokatuppdrag, se länkat PDF-dokument.