Varmt välkommen till Advokatfirman Alnashi

Arbetet med att hjälpa klienterna pågår kontinuerligt. Att se varje klient för den person hon eller han är, med sina särskilda behov, är vår främsta uppgift. Varje person är unik och det gäller även deras ärende och behov av juridiska tjänster.

Advokatfirman Alnashi kan därför erbjuda dig det du söker.

Insikt

Vi har en djup förståelse för dina individuella behov

Effektivitet

Vi har förmågan att skyndsamt och verkningsfullt utföra vårt uppdrag

Engagemang

Vi kommer tillvarata dina rättigheter utifrån din unika situation

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Arvsrätten är den del av juridiken som reglerar hur arvet efter den avlidne skall fördelas.

Advokatfirman Alnashi kan biträda dig såväl vid upprättande av ett testamente och andra rättshandlingar som vid boutredningar och tvister rörande ogiltighet av ett testamente och andra rättshandlingar, tolkning av testamenten och kränkning av laglott samt rätten till efterarv.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom och arv på det sätt du själv vill.

När någon avlider ska bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är informerad redan innan bouppteckningen.

Genom att upprätta ett testamente kan du se till att dina tillgångar fördelas som du önskar efter din bortgång. Ett testamente underlättar också för dina efterlevande i en känslomässigt pressad tid och minskar risken för framtida konflikter rörande fördelningen av arvet. Oavsett hur din livssituation ser ut är det viktigt att upprätta ett testamente eftersom arvsreglerna ser olika ut beroende på om du är ensamstående, gift, sambo, samt om du har barn eller inte. Ta kontakt med oss för att försäkra dig om att ditt testamente är korrekt utformat samt är överens med dina önskemål.

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen visar vem som får företräda dödsboet, till exempel för att betala räkningar under tiden innan allt är klart.

Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makan/makens tillgångar och skulder tas upp i sammanställningen för efterföljande bodelning mellan makarna. Vid bodelningen fördelas all egendom lika mellan makarna om det inte finns äktenskapsförord eller gåvobrev eller testamente som anger annat.

Enligt reglerna för år 2020 ska bouppteckningen skickas inom fyra månader från dödsfallet till Skatteverket.

Den som skriver testamente kan också utse en testamentsexekutor som har till uppgift att utreda dödsboet och förvalta tillgångarna istället för dödsbodelägarna.

För det fall att dödsbodelägarna inte kommer överens efter arvsskiftet kan testamentsexekutor fungera som skiftesman. Det innebär att denne försöker få parterna att komma överens och annars fattar beslut om hur arvet ska fördelas. Om du räknar med att det finns risk för sådana konflikter kan vi rekommendera dig att utse en neutral testamentsexekutor.

En boutredningsman kan utses av tingsrätten i ett läge där delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas. Boutredningsmannen har bland annat i uppdrag att ta hand om och reda ut dödsboet, se till att arvet kan fördelas samt företräda dödsboet i olika frågor.

För att dela upp tillgångarna som finns i ett dödsbo krävs ett arvskifte. Om det bara finns en enda dödsbodelägare, såsom en efterlevande make, krävs dock inget arvskifte. Som exempel krävs arvskifte för att överta en fastighet, bostadsrätt eller tillgångar på banken.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman eller boutredningsman som i första hand försöker att ena delägarna. Skulle det inte gå att nå en överenskommelse kan skiftesmannen eller boutredningsmannen besluta om tvångsskifte.

Ett brottmål inleds med en polisutredning som kallas förundersökning. Om förundersökningen visar att någon sannolikt gjort sig skyldig till brott, går ärendet till åtal, d.v.s. åklagaren ger in en stämningsansökan till tingsrätten. I tingsrätten ska åklagaren försöka styrka att brott har begåtts.

Den som är misstänkt för brottet har förutom vid mindre brott rätt till en offentlig försvarare, som är advokat.

Om någon har utsatts för brott, kan personen bli part i rättegången och kallas då för målsägande. En målsägande kan ha rätt till ett ombud, som kallas målsägandebiträde.

När barn och ungdomar utsätts för brott kan de få en särskild företrädare som företräder dem i brottsprocessen.

En misstänkt har rätt till en offentlig försvarare så snart han eller hon är misstänkt för ett brott. Vid lindriga brott har man dock ibland inte denna rättighet, t.ex. vid ringa stöld, ringa misshandel eller liknande.

Den misstänkte har alltid rätt att begära den advokat han eller hon önskar. Den begärda advokaten ska då förordnas, så länge denne vill och kan åta sig uppdraget.

Kostnaden för en offentlig försvarare står staten för, i den mån den misstänkte inte har tillräckliga medel att betala för försvararen.

En försvarares uppdrag innebär att ta tillvara den misstänktes intressen. Det handlar med andra ord om att se till att klienten får en rättvis behandling och att han eller hon får bästa möjliga juridiska expertis.

Advokatfirman Alnashi gör alltid sitt yttersta för att våra klienters rättigheter ska respekteras av polis, åklagare och domstol.

Den som har utsatts för ett brott (målsägande) har rätt till ett målsägandebiträde (som är advokat eller jurist), som ska bevaka ens rätt under polisutredningen och vid rättegången. Vid lindriga brott är det dock åklagaren som bevakar ens rätt. Målsäganden har rätt att begära den jurist/advokat som han eller hon önskar. Det är därför viktigt att du väljer någon du känner förtroende för annars förordnar tingsrätten någon utifrån en lista på advokater som anmält sitt intresse att åta sig uppdrag.

Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd för det brott man har utsatts för. Skadeståndet omfattar i regel ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och ersättning för vård.

Att vara målsägande/brottsoffer är svårt på flera sätt. Man befinner sig i en utsatt situation. Vi arbetar därför så att målsäganden ska känna sig så trygg som möjligt under hela rättsprocessen.

Advokatfirman Alnashi gör alltid sitt yttersta för att våra klienters rättigheter ska respekteras av polis, åklagare och domstol samt motparten.

Att vara brottsoffer och dessutom barn är förstås svårt på flera sätt. När ett barn eller en ungdom har utsatts för brott kan det ibland finnas anledning att utse en advokat eller jurist åt barnet, som tillvaratar dennes intressen. Ombudet kallas för särskild företrädare och kommer att företräda barnet i brottsprocessen, istället för vårdnadshavarna. Orsaken kan vara att vårdnadshavaren själva kan vara inblandade i polisutredningen eller att det finns känslig information som vårdnadshavaren inte bör få reda på.

Den särskilda företrädaren ska bevaka barnets rätt under polisutredningen och vid rättegången.

Advokatfirman Alnashi gör alltid sitt yttersta för att våra klienters rättigheter ska respekteras av polis, åklagare och domstol samt motparten.

En person har alltid rätt att anlita ett privat ombud. Detta gäller särskilt när domstolen anser att en misstänkt eller målsägande inte har rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde, som staten betalar. I dessa fall måste man själv stå för ombudskostnaderna.

Advokatfirman Alnashi erbjuder hjälp med att planera din och din familjs ekonomi inför framtiden. Vi kan bland annat hjälpa dig med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller med en eventuell bodelning. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare.

En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilket innebär att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens förmögenhet ökar.

Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste däremot alltid ske i skriftlig form.

Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan ska betraktas som förskott på framtida arv, om gåvan ska räknas som enskild egendom eller liknande och därför bör detta regleras i ett gåvobrev.

Det innebär att det vid gåvotillfället finns möjlighet för givaren att skriva att gåvan t.ex. ska vara enskild egendom. Då ingår inte gåvan, eller ekonomiska medel som erhållits då gåvan sålts, i det som ska ingå i fördelningen vid eventuell äktenskapsskillnad.

Det är i regel viktigt att gåvobrev formuleras av en kunnig person för att kunna förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter.

Det är alltid bra att planera för oförutsedda och oönskade ekonomiska konsekvenser vid en separation eller dödsfall. Ett par som lever ihop kan upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. Det är tyvärr allt för många par som inte ser till att upprätta denna typ av avtal om sin egendom, under sin relation. Det är lätt att skjuta det på framtiden, så länge relationen fungerar och är stabil. Det är i regel bättre att diskutera denna fråga när allt fungerar och inte när det börjar knaka.

Såväl makar som sambor kan vid en separation begära bodelning. Bodelning mellan makar kan ske under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens frånfälle. Vid bodelning delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder.

Vid dödsfall behöver bodelning inte ske om den avlidne och den kvarvarande maken endast har gemensamma barn och inget testamente är skrivet.

När sambor separerar kan bodelning ske om någon av samborna begär det. Vid bodelning delas parternas gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder.

Om parterna inte kommer överens kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Den som förordnas får möjlighet till tvångsfördelning.

En bodelningsförrättare är en slags medlare som arbetar för att åstadkomma en korrekt och rättvis bodelning mellan parterna. Den primära uppgiften är att försöka få parterna att nå en överenskommelse. Om det inte går får bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning och bestämmer då hur egendomen ska delas upp.

Det bästa hade självklart varit ifall alla kom överens, men det säger nästan sig självt att alla bodelningar inte är konfliktfria. Det är oftast mycket känslor och motstridiga viljor inblandade då parterna kanske inte är överens om hur huset, bilen, aktier eller liknande ska delas.

Vi kan därför vara behjälpliga i denna fråga och se till att ta tillvara alla parters intressen.

Att bo, arbeta och leva i Sverige är en dröm för många människor runt om i världen och det är inte så konstigt. Sverige är ett av de tryggaste länderna i världen med hög levnadsstandard för medborgarna och de som är bosatta i landet. Människors resa hit ser dock oftast helt olika ut. Oavsett anledning så möts man oftast av den långa, byråkratiska rättsprocessen som sällan är lätt att förstå sig på eller veta hur den ska tacklas. Advokatfirman Alnashi har mycket erfarna advokater och jurister som under många år arbetat med dessa frågor. Bland de anställda finns det de som har arbetat på Migrationsverket och därmed har insyn i myndighetens arbete.

Migrationsrätt är ett stort område som behandlar de utländska medborgarnas rättighet att få vara i Sverige. Migrationsrätten innefattar bland annat asyl, uppehållstillstånd och medborgarskap, arbetsrätt, Dublinförordningen samt frågor om vilka som får tas i förvar. De flesta migrationsärenden tas om hand av Migrationsverket. Är man inte nöjd med deras beslut så kan ärendet gå vidare till Migrationsdomstolen och, i vissa fall, Migrationsöverdomstolen.

En del mål inom migrationsrätt och asylrätt ger dig rätten till ett offentligt biträde. Det innebär att staten betalar för din advokat eller jurist. Om just ditt ärende inte ger dig rätt till ett offentligt biträde så kan vi fortfarande representera dig fast som privat ombud. Då står du själv för kostnaden. Begär alltid att någon från Advokatfirman Alnashi förordnas i ditt mål för att få den bästa hjälpen.

Begreppet Asyl betyder fristad. När en person ansöker om asyl betyder det att personen söker skydd i ett annat land än sitt hemland. Vill du få skydd i Sverige ska du lämna in din ansökan om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Det går inte att ansöka om asyl innan du anlänt till landet.

Som asylsökande har du ofta rätt till en kostnadsfri advokat eller jurist – ett offentligt biträde. Du har alltid rätt att önska vilket offentligt biträde du vill när du ansöker om asyl i Sverige. Om du inte önskat någon särskild jurist så väljer Migrationsverket ut ett offentligt biträde åt dig. Det är mycket svårt att få byta offentligt biträde när du redan fått ett tilldelat dig av Migrationsverket. Därför är det klokt att önska ett offentligt biträde direkt när du ansöker om asyl, om du vill ha något särskilt biträde vid din sida under processen. Samtliga advokater och jurister på Advokatfirman Alnashi har erfarenhet av asyl och har både utbildats internt och externt för att hjälpa dig på bästa sätt.

Migrationsverket betalar för juristen från själva beslutet att förordna juristen som offentligt biträde i ärendet. All kontakt med advokat eller jurist innan du fått beslut om offentligt biträde betalar du privat för. Det går bra att boka möte med oss om du behöver juridisk rådgivning inför en asylansökan. Kontakta oss för prisuppgift, inbokande av möte eller vid frågor inför själva ansökan om asyl. Lämnar du namnet på vår byrå kostar det självklart inte dig något och vi ser alltid till att träffa dig innan du har din huvudutredning hos Migrationsverket för att berätta hur du ska presentera ditt fall på bästa sätt.

Det råder ofta oklarheter kring vilka regler som gäller vid Dublin-ärenden. Dublinförordningen används för att bestämma vilken av Dublinförordningens medlemsstater som är ansvarig för att pröva en asylansökan. I enlighet med Dublinförordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Om en utlänning har fått visum till ett annat land, eller har uppehållstillstånd i ett annat land, eller har sökt asyl i ett annat Dublin-land på vägen till Sverige kanske han eller hon måste åka tillbaka dit. För barn utan vårdnadshavare som handläggs enligt bestämmelserna i Dublinförordningen är utgångspunkten att offentligt biträde ska förordnas. För att veta vilka väntetider som gäller vid olika förfaranden rekommenderar vi att du bokar ett möte för att du ska veta hur du ska handla vid varje enskilt fall.

Om du inte har tillstånd att vistas i landet och ska avvisas eller utvisas riskerar du i vissa fall att tas i förvar. Om Migrationsverket anser att det är nödvändigt för att utreda din rätt att vistas i landet, eller om de anser att din identitet är oklar, så kan du riskera att tas i förvar. Att vara förvarstagen innebär att du är frihetsberövad och rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning.

Om du varit i förvar i mer än tre dagar har du rätt till kostnadsfri advokat eller jurist – ett offentligt biträde. Du har rätt att välja vilket offentligt biträde du önskar. Alla våra jurister hjälper till som offentliga biträden vid förvar och du får gärna meddela Migrationsverket om du vill ha någon av våra jurister som ditt offentliga biträde. Så snart vi har blivit förordnade ser vi till att omgående komma i kontakt med dig för att hjälpa dig med processen. Vi är kvar med dig fram tills du släpps alternativ verkställs till ett annat land.

Tveka inte att begära någon av våra jurister för att få den bästa hjälpen.

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller primärt make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn. Anhöriginvandrare är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige.

Reglerna för att få komma till Sverige kan vara krångliga eftersom de är olika beroende av vilket situation som den bor i Sverige har och därför är vi på Advokatfirman Alnashi väl insatta i alla dessa krav.

De som arbetar i Sverige behöver ha ett arbetstillstånd. Ansökan om arbetstillstånd lämnas in hos Migrationsverket. Huvudregeln är att man ansöker om och beviljas ett arbetstillstånd innan man reser in i Sverige. Det finns undantag som gäller bland annat de som är asylsökande och de som vistas i Sverige på grund av studier med mera. Det finns olika krav som ställs för arbetstagaren och arbetsgivaren som måste uppfyllas för att arbetstillstånd ska beviljas.

Advokatfirman Alnashi hjälper dig med att förstå kraven för att få ett arbetstillstånd.

Enligt den nuvarande lagstiftning får en person som ansökt om asyl och fått laga kraftvunnet beslut (tre avslag) vänta fyra år för att kunna ansöka på nytt. Även om ett beslut vunnit laga kraft kan det hända saker som gör att utvisningsbeslutet inte kan eller bör genomföras. Då kallas det att det finns ett verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att verkställa (genomföra) ett beslut om utvisning. Verkställighetshinder betyder att det finns något som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland. Om du anser att det finns verkställighetshinder som gör att du inte kan åka tillbaka till ditt hemland kan få hjälp för att lämna in en ansökan till Migrationsverket.

För att kunna ansöka krävs följande:

Måste handla om nya omständigheter

Det som är speciellt med undantagsbestämmelserna om verkställighetshinder är att det måste handla om nya omständigheter som inte har prövats tidigare i din asylprocess. Det kallas att det finns ett krav om nyhet. Därför räcker det normalt inte med att göra små förändringar eller tillägg till det du redan berättat om för Migrationsverket. Det räcker heller inte att säga att något gått fel tidigare i din asylprocess. Nya omständigheter kan till exempel handla om att det finns ny viktig bevisning, att du har en allvarlig sjukdom eller att säkerhetsläget i ditt hemland har försämrats sedan ditt beslut om utvisning vann laga kraft.

I vissa fall kan de nya omständigheterna vara något som du inte tidigare berättat om för Migrationsverket, för att du inte kände till omständigheterna tidigare.

Giltig ursäkt

Det kan vara så att du inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst asylskäl. Om det är så att du kunde ha berättat om de nya omständigheterna tidigare så måste du förklara för Migrationsverket varför du inte har berättat tidigare. Det kallas att du måste visa att du har haft giltig ursäkt till att inte berätta om skälen tidigare.

Om det är så att de asylskäl du inte har berättat om är kopplat till din sexuella läggning, eller att du inte har kunnat eller orkat berätta om övergrepp och förföljelse relaterat till kön, kan Migrationsverket ta hänsyn till att vissa asylskäl är svåra att berätta om, i synnerhet om inte förutsättningarna för att kunna berätta varit exemplariska.

Inte rätt till offentligt biträde

Om du ansöker om verkställighetshinder har du tyvärr inte rätt till ett offentligt biträde på samma sätt som du hade första gången du sökte asyl. Du kan begära att Migrationsverket ska förordna ett offentligt biträde till dig. Du kan också önska ett särskilt offentligt biträde, men det är Migrationsverket som bestämmer om de ska bevilja dig ett.

Om ditt ärende har vunnit laga kraft, och det finns nya omständigheter som inte har prövats tidigare kan du kontakta oss för en rådgivning för en preliminär bedömning om sannolikheten att få en ny prövning.

I samband med att en av eller både parterna bestämmer sig för att fortsätta sitt liv på annat sätt är det ofta känslomässigt svårt att gå vidare. De tvister som uppstår behöver i regel lösas skyndsamt för att situationen inte ska bli mer komplicerad än nödvändig. Många gånger är barn involverade i dessa konflikter.

Advokatfirman Alnashi kommer att tillvarata dina rättigheter i din familjerättsliga tvist och gör sitt bästa för att barnen inte ska bli en bricka i ett krig mellan två föräldrar. Vi hjälper er i frågor som rör äktenskapsskillnad, vårdnad och umgänge.

Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa. Om ni är gifta och vill att ert äktenskap upphör, ska ni vända er till tingsrätten i det län där ni är folkbokförda och begära att tingsrätten skiljer er igenom dom. Om ni är överens om att skiljas lämnar ni en gemensam ansökan till tingsrätten (på en blankett som finns tillgänglig på www.domstol.se). Om ni däremot inte är överens kan den make som vill skiljas på egenhand skicka en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad till tingsrätten (genom en annan blankett som också finns tillgänglig på www.domstol.se).

Att ansöka om äktenskapsskillnad är egentligen inte svårt, men det är många andra saker runt omkring äktenskapsskillnad som kan vara desto svårare. Bland de saker som man behöver tänka på är frågan om betänketid, barns vårdnad, boende och bodelning. I de flesta fall behöver man hjälp av jurist eller advokat för att lösa dessa praktiska frågor.

En stor del av Advokatfirman Alnashi utgörs av arbete med vårdnadstvister. Ingen tvist är för svår eller komplicerad för att vi ska ta oss an den. Eftersom varje vårdnadstvist är unik, arbetar advokatfirmans advokater och jurister alltid med individuella lösningar och strategier för just ditt ärende.

I vissa fall finns tyvärr ingen annan utväg än att processa i domstol. Ditt ombud vid Advokatfirman Alnashi kommer då att gå in i tvisten med full kraft och inte lämna något åt slumpen. Vi tar ett helhetsansvar för din tvist, för att du själv ska kunna lämna över ansvaret och inte behöva fokusera på varje detalj i ditt ärende.

För att förstå de olika frågorna kommer vi att hjälpa dig att förstå skillnaden mellan exempelvis gemensam vårdnad och ensam vårdnad.

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna insyn i allt som rör barnet och måste besluta gemensamt i viktiga frågor, så som val av skola, sjukvård, passansökan, folkbokföring eller liknande.

Om barnet bor hälften av tiden hos vardera föräldern har man det som kallas växelvis boende.

Om föräldrar inte alls kan samarbeta kan den enda lösningen vara att ena föräldern får ensam vårdnad. För att avgöra vem som är mest lämpad för att få ensam vårdnad bedömer domstolen vem av föräldrarna som bäst värnar om en god kontakt med den andra föräldern.

Om barnen ska bo mest hos ena föräldern kallas det för stadigvarande boende. Barnet har då i de flesta fall rätt till umgänge med den andra föräldern.

Advokatfirman Alnashi arbetar även med mål som rör vårdnad över landsgränserna och hjälper även personer bosatta i andra länder med processen.

Vid en separation är det i första hand föräldrarna som avgör var barnet ska bo. Om föräldrarna vill och önskar kan de vända sig till socialtjänsten för att genom samarbetssamtal få hjälp att komma överens i frågor som de inte lyckats lösa. Ett annat alternativ är att vända sig till domstolen för att lösa kvarstående frågor kring barnet.

I samband med att ett barns föräldrar genomgår en separation blir det alltid aktuellt att ta ställning till var barnet ska ha sitt faktiska boende som förklarats ovan. Om föräldrarna är överens i boendefrågan uppstår vanligtvis inga problem. Men vad ska gälla om föräldrarna inte är överens om var barnet ska bo?

I de fall där båda föräldrarna har vårdnaden om barnet, men inte kan enas om var barnet ska bo efter en separation, är det domstolens ansvar att slutligen besluta om hos vem av föräldrarna det ska bo.

Många föräldrar förväxlar fråga om vårdnad med frågan om boende och umgänge. Vår firma kan erbjuda hjälp för att reda ut skillnaderna.

Svensk lagstiftning ger i vissa fall socialnämnden och läkare rätt att vårda och behandla människor med ett visst tvång, så kallad tvångsvård. Syftet är att minimera risken för att någon far illa eller skadar sig själv. Det kan då bli fråga om vård av unga, LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT, och rättspsykiatrisk vård, på grund av brott.

Huvudregeln är att insatser för barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas, och även med den unges, samtycke. LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga reglerar möjligheterna för staten att avvika från den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen. Det är det som kallas tvångsvård av barn och unga.

När staten griper in med tvingande åtgärder som kränker en familj och barnen på ett allvarligt sätt måste höga krav på rättssäkerheten ställas för att undvika att fel åtgärder vidtas. Reglerna innebär att barnet ska kunna få ett eget biträde som företräder enbart barnet och dess rättigheter. Även barnets vårdnadshavare har rätt till ett eget biträde. Ibland får föräldrarna varsitt biträde. Advokatfirman Alnashi har valt att enbart företräda föräldrarna i dessa ärenden. Du kan själv meddela önskemål om vilken advokat du vill att rätten ska förordna. Om du är aktuell i en tvist med socialnämnden avseende ett omedelbart omhändertagande av ditt barn, beredande av vård enligt LVU, flyttningsförbud eller någon annan fråga inom dessa processer kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

I Sverige har staten möjlighet att ge tvångsvård i samband med psykisk sjukdom samt till personer som befinner sig i ett mycket skadligt missbruk. Eftersom det är allvarligt att påtvinga vård på vuxna människor är kraven på rättssäkerheten höga.

Möjligheten att använda tvångsvård begränsas på många sätt. I processerna om tvångsvård enligt LVM och LPT förordnas jurister för att företräda personen och bevaka dess rätt. Rätten till ett eget så kallat offentligt biträde i dessa situationer är ett av sätten att tillse att riskerna för den personliga integriteten minimeras och att kraven på rättssäkerhet tillgodoses. Advokatfirmans advokater och jurister företräder enskilda gentemot staten i dessa processer. Ett offentligt biträde innebär en kostnadsfri juridisk hjälp, kostnaderna betalas av staten. Staten representeras av socialnämnden i den aktuella kommunen. Du som riskerar att tvångsvårdas kan framföra önskemål om valet av offentligt biträde, och välja en specifik advokat. Kontakta oss om du behöver hjälp avseende frågor om tvångsvård.

Medarbetare